Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eurooptik.cz.

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje

Název: Four M Company s.r.o.Sídlo: Nad Smetankou 231/9, 190 00 Praha 9

IČ: 24781461 DIČ: CZ24781461 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173746

Telefon: +420 606 546 561 Email: info@eurooptik.cz Kontaktní adresa: Nad Smetankou 221/3 

Seznam provozoven: Nad Smetankou 221/3, 190 00 Praha 9

Provozní doba: není stanovena, pouze na základě předchozí telefonické dohody na kontaktním telefonním čísle 606 546 561

 

  1. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále jen „Kupující – spotřebitel“ nebo „Kupující“.)

Kupující – podnikatel je osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (Dále jen „Kupující – podnikatel“.)

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

Kupní smlouva - Kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.

Internetový obchod - on-line obchod provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku. Internetový obchod je provozován na internetové adrese https://www.eurooptik.cz.

Zboží – movité věci (módní doplňky) prodávané prostřednictvím internetového obchodu eurooptik.cz

  1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

K bezchybné realizaci obchodu je potřeba dodržet následující podmínky: Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je skutečně uzavřena v momentě doručení potvrzujícího emailu o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné a pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží. V případě, že některý z údajů uvedených v registračním formuláři je nepravdivý, vyhrazuje si prodávající právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy. Ověření objednávky proběhne tak, že Kupující obdrží elektronickou poštou potvrzení o přijetí objednávky ke zpracování. Následně budete kontaktováni pracovníkem telefonicky s tím, že dojde k odsouhlasení – autorizaci - Kupujícím daných údajů obsažených v objednávce, způsobu dopravy a platby. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a úplném zaplacení. Nebezpečí na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.eurooptik.cz Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech ve smyslu čl. 6 těchto obchodních podmínek.

Jak objednat

Doporučujeme se před Vaším nákupem zaregistrovat a usnadnit si tím celý proces objednání. Z nabídky zboží můžete vybírat několika způsoby. Nejjednodušší je zadání konkrétního typu produktu, pokud jej znáte, do okénka Search (uprostřed horní části obrazovky). Najít správný výrobek přímo pro Vás můžete také procházením kategorií. Detail produktu lze zobrazit kliknutím na obrázek produktu či jeho název. Zde vidíte všechny potřebné informace - název zboží, barvu a počet kusů (tyto dvě položky můžete libovolně měnit) a celkovou cenu. Vybrané zboží vložte do košíku tlačítkem do košíku. Pokud již máte v košíku vše, co jste požadovali, vyplňte formulář o způsobu platby (pokud jste nový zákazník) či se přihlaste do systému (pokud jste již registrovaný zákazník). Následně zaškrtněte nabízenou dopravu.

 

  1. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, obvykle do 2-3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Součástí každé zásilky odesílané kupujícímu je daňový doklad. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Prodávající si vyhrazuje právo ověřit platnost objednávky a kontaktovat Kupujícího prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v objednávce. V případě, že se tímto způsobem Prodávajícímu nepodaří s Kupujícím objednávku potvrdit, má Prodávající nárok na zrušení objednávky bez náhrady.

Cena a způsob doručení (informace zde)

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,-Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. V případě zaslání zboží prostřednictvím přepravce je zákazník průběžně přepravcem informovám prostřednictvím SMS o pohybu zboží, případném uložení zboží na  poště a blížícím se konci úložní doby. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje, případně tyto náklady vymáhat na kupujícím.

 

  1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě od obdržení zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Adresa pro vrácení zboží:

Four M Company s.r.o. (Eurooptik.cz), Nad Smetankou 221/3, 190 00 Praha 9. Výrazně doporučujeme a zároveň prosíme o oznámení vracení zboží předem telefonicky (606546561) či emailem na info@eurooptik.cz.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet kupujícího. 

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky:

  • Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.
  • Právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní nelze uplatnit při osobním zakoupení zboží v provozovně.

  1. Práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vada výrobku

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Prodávající doporučuje reklamované zboží vrátit dodavateli formou doporučeného psaní společnosti Česká pošta s.p. Náklady na její odeslání budou Kupujícímu proplaceny v plné výši. V případě využití dražšího způsobu přepravy reklamovaného zboží bude Kupujícímu proplaceno poštovné do výše odpovídající doporučenému psaní.

O vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícího informovat způsobem, který sám použil nebo požadoval při uplatnění práva z vady.

Reklamované zboží zašle Prodávající na adresu Kupujícího prostřednictvím České pošty, a.s. O tomto kroku je povinen Kupujícího předem informovat. Kupující je povinen si reklamované zboží vyzvednout v určené lhůtě. V případě nevyzvednutí zboží ze strany Kupujícího, kterému nebránily zvlášť závažné okolnosti, se reklamované zboží považuje za doručené. Případné náklady spojené s nevyzvednutím zboží ze strany Kupujícího je Provozovatel oprávněn si účtovat na účet Kupujícího.

  1. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Společnost Four M Company s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Bezvýhradně jsou však garantovány údaje - název zboží a jeho objem, tedy objednávané zboží je nezpochybnitelné.

Eurooptik.cz ani provozovatel Four M Company s.r.o. nenesou vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu či odkazovaných internetových stránek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 7. 2014.


Accept

By continuing to use the site, you agree to our use of cookies used to enhance your visitor experience.